جزئیات مقالات      مقالات » عوامل شفاف کننده

عوامل شفاف کننده


عوامل شفاف کننده :در مواردی در ماده غذایی (مثل عصاره میوه ها) یک حالت کدری و رسوب به وجودمی آید که به دنبال آن مسائلی چون فساد ناشی از اکسیداسیون ظاهر میشود.مواد فنلی طبیعی در این پدیده دخیل میباشند. پروتئین ها و پکتین ها همراه با پلی فنلها در تشکیل کلوئیدهای کادرکننده شرکت دارند.


استفاده از آنزیم های پروتئولیتیک و پکتیک در شکستن مواد مربوطه مؤثر و مفید میباشد.


اما امکان این استفاده محدود است زیرا می تواند به خصوصیات دیگر ماده غذایی لطمه وارد سازد.


از این نظر در یک چنین مواردی از مواد کمک صافی نظیر خاکهای دیاتومه ای استفاده می شود. بنتونیت ها نیز مواد دیگر قابل استفاده در این رابطه هستند.


اینها سیلیکات آلومینیم آبدار هستند با کاتیون های قابل تعویض که اغلب یون های سدیم میباشد.


در یک سوسپانسیون آبی، بنتونیت به صورت صفحات کوچک و مسطح نامحلول سیلیکات با بار منفی و یک سطح بسیار زیاد (در حدود ۷۵۰ متر مربع در هر گرم) عمل می کند.


بنتونیت دارای یک قدرت جذب انتخابی برای پروتئین است و ظاهراً جذب ناشی از عمل کشش میان بارهای مثبت پروتئین با بارهای منفی سیلیکات می باشد.


رزین های سنتزی مثل PVP و پلی آمیدها به عنوان عامل صاف و شفاف کننده مصرف می شوند. ژلاتین نیز مثلاً در مورد آب سیب دارای چنین نقشی می باشد.


کربن فعال هم می تواند در مقام شفاف کننده عمل نماید.
 
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما