جزئیات مقالات      مقالات » قسمت دریافت کننده بو

قسمت دریافت کننده بو


برای هر کدام از این بوها در قسمت دریافت کننده بو جایگاه خاصی وجود دارد که متناسب با اندازه و شکل و یا وضعیت الکترونی مذکول مربوطه میباشد. بوهای اتری، کانوری و مشکی در درجه اول بستگی به اندازه ملکول داشته و بوهای گلی و نعناعی بستگی به شکل ملکول دارند. اما بوهای تند سوزنده و گندیدگی به ترتیب در اثر ملکول های الکترون دوست و هسته دوست به وجود می آیند. در مورد بوی نعناعی همچنین در نزدیکی نقطه ای که ملکول شکل برگشته یا لبه دار پیدا میکند باید گروهی باشد که بتواند با قسمت دریافت کننده ملکول پیوند هیدروژنی برقرار نماید. بوهای اولیه اساساً وقتی احساس می شوند که ملکولهای آنها در محل های دریافت کننده به شکل لازم قرار بگیرند. این حالت مشابه مکانیزم قفل و کلید است که در مورد آنزیمها مطرح و ارائه گردیده است چنانچه یک ترکیب بتواند در بیش از یک نوع محل دریافت کننده قرار بگیرد در این صورت بیشتر از یک نوع بوی اولیه را به وجود می آورد. به عنوان مثال استیلن تترابرو مید می تواند در محل های دریافت کننده بوهای کافوری و اتری قرار بگیرد.همچنین ممکن است تعدادی از ملکول های بوهای مختلف در یک جایگاه دریافت کننده بو قرار بگیرند و یک بوی پیچیده ای که مخلوطی از بوهای اولیه مربوطه است را به وجود آورند. در زیر مثالهایی از چنین حالتی ارائه شده است:


اجزاء (بوهای اولیه) بادام کافوری، گلی، نعناعی لیمو کافوری، گلی، نعناعی، تند سوزنده سیر اتری، تند زننده، گندیدگی تراشیدگی یا رانسید اتری، نعناعی، تند سوزنده


با توجه به این مکانیزم در مورد نحوه احساس بو، دلیل به وجود آمدن تغییری عمیق درشدت یک بو با ایجاد اندک تغییری در ساختمان ملکولی آن که در فوق به مواردی از آن


اشاره شد مشخص می گردد؛ چه تغییر به وجود آمده ممکن است کار جا افتادن ملکول های بودار در قسمت دریافت کننده را به شکل مناسب مختل سازد.


باید توجه داشت که تئوری مورد بحث چندان کافی و کامل به نظر نمیرسد زیرا بعضی از ویژگی ها از جمله خصوصیات سطحی ملکول ها را کاملاً مورد توجه قرار نمی دهد.


 بر طبق یک نظریه دیگر در مورد مکانیزم احساس بو، ملکولهای مواد بودار در سطح میان غشاء چربی که قسمتی از دیواره استوانه ای نورون ها را می سازد و قسمت آبی که اطراف نورون را احاطه میکند جذب می شوند. مولکول هایی که به این ترتیب جذب شده اند آن طور قرار میگیرند که انتهای آب دوست آنها به طرف فاز آبی باشد.  پس از جدا شدن این مولکول ها سوراخی در غشاء ذکر شده باقی می ماند که از طریق آن یون های خاصی عبور میکنند و سبب تحریک سیستم عصبی می گردند. تئوری دیگری نیز عنوان شده است که بر طبق آن حرکت یا لرزش مولکول ها باعث احساس بو می شود.


به طور کلی در مورد این تئوری ها باید توجه شود که هیچ کدام نمی توانند مکانیزم اثر بو را به


شکل قانع کننده ای پاسخ بگویند. 
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما