جزئیات مقالات      مقالات » دسته بندی ناخالصی های آب

دسته بندی ناخالصی های آب


دسته بندی ناخالصی های آب

مواد غیر محلول معلق

ذرات ریز و درشت مواد غیر محلول و معلق در آب دارای اهمیت بسیاری است. این مواد معلق سبب کدورت آب می شوند.

برخی از این ذرات که درشت ترند، دارای قابلیت ته نشینی بوده و با حذف آن آب شفاف تر می گردد.

برخی دیگر قابلیت ته نشینی بسیار کمی دارند و برای رسوب نمودن نیاز به زمان طولانی دارند و یا عموما"غیر قابل ته نشینی هستند.


برخی از این مواد معلق عبارتند از :

الف) ذرات ریز خاک سنگ و مواد تشکیل دهنده بستر رودخانه ها که در اثر فرسایش زمین ایجاد شده اند.

ب) ذرات ریز زنده (میکروارگانیزم ها) مانند باکتریها

ج) رنگ ها و روغن ها

د) ذرات خزه و آلک.

ح) سیلیس کلوئیدی، کلوئیدها، سوسپانسیون و مایع معلق ها و امولسیون ها

ذرات جامد معلق در مایع را سوسپانسیون و مایع معلق در مایع را امولسیون می گویند. سوسپانسیون مانند ذرات خاک در آب و امولسیون مانند چربی در شیر.


این ذرات دارای ویژگی های زیر می باشند:

الف) بتدریج در سطح حلال و یا در زیر حلال جمع می شوند.

ب) از پرده اسمزی عبور ننموده و غالبا" از کاغذ صافی نیر نمی گذارند.

ج) نفوذ در آنها انجام نمی شود (نفوذ بمعنی اختلاط خود به خود دو جسم که در مجاورت یکدیگر قرار دارند).

د) این ذرات با چشم دیده نمی شوند ولی با میکروسکوپ های معمولی قابل مشاهده اند.
محلول های حقیقی مانند محلول نمک در آب یا محلول شکر در آب، دارای ویژگی های زیر می باشند:

الف) حلال و نه در زیر حلال ج شوند.

الف) نه در سطح حلال و نه در زیر جمع می شوند.


ب) از هر نوع کاغذ صافی عبور می نمایند.


ج) از پرده های اسمزی عبور می کنند.

د) نفوذ در أنها انجام می گیرد.
مواد جامد محلول

دستهای از ناخالصیهای تشکیل دهنده آب به صورت محلول می باشند. به طور کلی همه مواد در آب حل می شوند ولی میزان حلالیت آنها متفاوت است.


انحلال در آب به سه صورت مولکولی، یونیو قطبی می باشد. مواد جامد در محلول به دو گروه مواد یونی و مواد غیر یونی تقسیم میشوند.


معمولا نمکهای محلول در آب به صورت کاتیونها و یا آنیونها هستند.

کاتیونها مثل کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز، سدیم و... آنیونها مثل بیکربنات، کربنات، سولفات، هیدروکسید، کلراید و... می باشند. مزه شوراب ناشی از غلظت یون کلر است که بستگی به ترکیبات شیمیایی آب دارد.


تلخی آب به خاطر وجود نمک های منیزیم می باشد. مزه گس آب مربوط به آهن و آلومینیوم محلول در آن است.


آبهایی که ترش هستند PH کمتر از ۳ دارند.

۱ - ۳-۶- گازها این مواد با مقادیر مختلف در آب حل می شوند.


مقدار گاز حل شده به فشار گاز و نوع آن از یک سو و از سوی دیگر به دمای آب، مواد موجود در آن و PH آب بستگی دارد.


این گازها شامل اکسیژن، دی اکسید کربن، نیتروژن، سولفید هیدروژن، آمونیاک و کلرومتان می باشد.


هر چه دمای آب بیشتر باشد، حلالیت گازها در آب کمتر می شود و هر چه فشار جزئی گاز در تماس با آب بیشتر باشد، حلالیت آن گاز در آب بیشتر می گردد. عامل دیگری که بر روی مقدار گاز موجود در آب تأثیر میگذارد، باکتریها است.


باکتریهای هوازی با مصرف اکسیژن محلول در آب، باعث کاهش اکسیژن می شوند ولی باکتریهای غیر هوازی با مصرف بعضی از ناخالصیهای موجود در آب باعث تولید گاز متان، آمونیاک و یا سولفید هیدروژن می گردند.


از این رو وجود چنین گازهایی می تواند نشانه آلودگی آب به فاضلاب های صنایع شیمیایی و یا مواد آلی در حال فساد باشد. 
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما