جزئیات مقالات      مقالات » روشهای تصفیه آب

روشهای تصفیه آب


روشهای تصفیه آب :


الف) روش فیزیکی شامل شفاف کردن، صاف کردن و نرم کردن آب بوسیله عمل ترسیب


ب) روش حذف یونهای محلول : شامل اسمز معکوس، رزین های تبادل یونی و نرم سازی شامل کلرزنی


ج) روشی گندزدایی


 


 


 


 


شفاف کردن روشی است که برای جدا ساختن ذرات از آب به کار می رود.


ذرات موجود در آب دارای اندازه های مختلفی هستند که ابعاد آنها از چند آنگستروم تا چند سانتی متر می باشد.


ذرات درشت را می توان توسط شبکه، توری و یا فرایند ساکن نمودن مایع در حوضچه های ته نشینی جدا کرد.


هر چه ذرات معلق کوچکتر باشند، جداسازی آنها مشکلتر خواهد بود. برای جدا کردن این ذرات با توجه به طبیعت نوع ذرات و تمایل آنها به ته نشینی، شناوری و یا معلق ماندن، روش های مختلفی را میتوان انتخاب نمود.


شفاف کردن از فرایندهای منعقد سازی، لخته سازی و ته نشینی تشکیل می شود.


 


 


 


 


فیلتراسیون صاف کردن یک روش فیزیکی برای حذف ذرات معلق در هر مایع از جمله آب است.


این ذرات معلق می توانند گل، رنگ، مواد آلی، پلانکتون باکتریها و ذرات حاصل از


خوردگی باشند.


صافی ها بصورت سطحی و عمقی مورد استفاده قرار می گیرند.


 


 


 


 


با توجه به نوع عامل فیلتراسیون، می توان از صافی های مختلفی استفاده نمود:


الف) صافی ثقلی


ب) صافی خلاء


ج) صافی فشاری


د) صافی گریز از مرکز


 


 


 


 


نرم کردن آب بوسیله عمل ترسیب فرایند فیزیکی ته نشینی (ترسیب)، عمل جداسازی ذرات معلق سنگین تر از آب است که با کمک نیروی وزن انجام می شود.


این فرایند برای حذف ذرات معلق در آب و یا حذف ذرات کلوئیدی منعقد شده و لخته شده و یا حذف رسوب هایی که در واکنش های شیمیایی تصفیه آب به وجود آمده اند مانند کاهش سختی به روش آهک – سودا می باشد.


 


 


 


 


روش های عمل ته نشینی بر اساس مقدار ذرات و تمایل به تأثیرگذاری برهم و جذب یکدیگر:


الف) ته نشینی ذرات مجزا


ب) ته نشینی لخته ها


ج) ته نشینی تعویقی


د) ته نشینى ذرات متراکم


 


 


 


 


عوامل موثر بر عمل ته نشینی :


الف) اندازه و پراکندگی ذرات


ب) شکل ذرات


ج) دانسیته ذرات


د) دماى اب


ه) بار الکتریکی ذرات


و) شرایط محیطی


 


 


 


 


اسمز معکوس فرایندهای غشایی بر اساس اندازه کوچکترین ذره که تحت تأثیر نیروی فشار از غشاء عبور می نماید عبارتند از:


الف) میکروفیلتراسیون


ب) اولترافیلتراسیون


ج) نانوفیلتراسیون


د) هائپرفیلتراسیون یا اسمز معکوس


 


 


 


 


 


 


 


 


ویژگی های اصلی در انتقال که توسط غشاء اعمال می شود عبارتند از:


الف) نفوذ پذیری یا تراوایی


ب) انتخاب گری یا گزینش پذیری تمامی موادی که به عنوان غشاء عمل می نمایند، دارای ویژگی عبور مواد مختلف به طور انتخابی هستند.


اسمز معکوس یکی از شیوههای گسترده جداسازی است که کاربری های مختلفی دارد. شیرین سازی آب دریا، جداساری مواد آلی و سمی از پسابهای صنعتی دو موارد مهم استفاده از این تکنولوژی است.


 


 


 


 


دسته بندی غشاها بر اساس اندازه حفره ها:


الف) حفره های بزرگ: غشاهایی که اندازه متوسط حفرههای آن بیش از ۲۰nm است


ب) حفره های متوسط غشاهایی که اندازه متوسط حفره های آن بین ۱-۲۰mm می باشد.


ج) حفرههای کوچک: غشاهایی را شامل میشوند که اندازه متوسط حفره های ان کمتر از nm۱ است. 
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما