جزئیات مقالات      مقالات » روشهای فیزیکی تصفیه آب

روشهای فیزیکی تصفیه آب


روشهای فیزیکی تصفیه آب :


شفاف کردن اندازه ذرات ناخالصی در آب می تواند از چند انگستروم (مواد محلول) تا چند سانتی متر (مواد معلق) باشد.


هرچه ذرات معلق موجود در آب ریزتر باشند، حذف آنها نیاز به روشها و دستگاه های پیچیده تری دارد.


زلال سازی روشی است برای جداسازی ذرات از آب.


ذرات موجود در آب دارای اندازه های مختلفی هستند.


ذرات با ابعاد بزرگ تر از یک سانتی متر را به سادگی میتوان با صفحات مشبک (توری) حذف نمود.


لکن برای حذف ذرات ریزتر، با توجه به تمایل ذرات به ته نشینی، شناوری یا تعلیق یکی از روشها ارجح تراست.


از نظر مهندسی شیمی زمان بیش از چند ساعت برای جداسازی قابل قبول نیست.


زلال سازی (شفاف سازی) شامل فرایندهای انعقاد، لخته سازی و ته نشینی است.


در عمل انعقاد، اضافه کردن مواد شیمیایی به آب، ذرات را آماده چسبیدن به یکدیگر و تشکیل ذرات درشت تر می نماید که این می تواند به دلیل خنثی شدن بارهای الکتریکی باشد، بی بار شدن ذرات ریز سبب حذف نیروی دافعه بین ذرات می شود.


مضافا"فرایند انعقاد می تواند تیرگی ناشی از مواد آلی و معدنی، انواع میکروارگانیزم ها، رنگ و فسفات را کاهش دهد و یا حذف نماید.


مرحله بعدی زلال سازی، لخته سازی است.


در اینمرحله مواد منعقد شده از طریق به هم زدن آرام به یکدیگر نزدیک میشوند و ذرات بزرکتری را به وجود می آورند که راحت تر ته نشین می گردند.


البته عمل به هم زدن یاد با دقت انجام شود تا لخته های به وجود آمده از هم پاشیده نشوند. پس از لختهگذاری، مرحله ته نشینی فرا میرسد.


در این مرحله ذراتی که منعقد و لخته شده اند، دارای شرایط مناسبی برای رسوب کردن می شوند و آب زلال شده بدست می اید.


مواد و تجهیزات مورد استفاده در فرایند زلال سازی باید به شیوه مناسبی بکار گرفته شود تا ازکارایی خوبی برخوردار گردد.


موفقیت در این فرایند به موارد زیر بستگی دارد:


الف) مقدار صحیح مواد شیمیایی اضافه شده


ب) نقطه مناسب تزریق در سیستم


ج) میزان و سرعت به هم خوردن آبمواد شیمیایی افزودنی می توانند شامل مواد منعقدکننده، مواد تنظیم کننده و گاهی مواد کمک منعقد کننده برای بالا بردن بازده باشند.
 
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما