جزئیات مقالات      مقالات » مکانیسم انعقاد سازی

مکانیسم انعقاد سازی


مکانیسم انعقاد سازی :


شرط لازم برای آنکه بتوان ذرات ریز را به ذرات درشت تر تبدیل نمود عبارتند از:


الف) تحرک ذرات : برخورد بین ذرات وقتی امکان پذیر است که نسبت به یکدیگر حرکت داشته باشند


ب) ناپایداری ذرات : شرط لازم برای آنکه ذرات در اثر برخورد به هم بچسبند


ج) انعقاد ارتوسینتیک: بر پایه برخورد ذرات به مکانیکی صورت می گیرد.


د) انعقاد الکتروسیتیک این مکانیسم بر پایه ناپایدار کردن ذرات کلوئیدی است.


  انعقاد ارتوسینتیکی : به طور کلی برخورد بین ذرات ممکن است به طرق زیر صورت گیرد.


الف) برخورد ناشی از جنبش گرمایی (حرکت براونی) که برای ذرات کوچکتر از یک میکرون وجود دارد.


ذرات ریز موجود در یک محلول به سبب برخورد با یکدیگر و به علت جرم بسیار کم به طور دائم در حال تغییر مسیر بوده و مسیر حرکت آنها بصورت زیگزاگ می باشد.


ب) برخورد ناشی از به هم خوردن مکانیکی مایع: در اثر هم زدن، سرعت مایع از نظر فضایی (از نقطه ای به نقطه دیگر) و نیز از نظر زمانی از لحظه ای به لحظه دیگر، تغییر می نماید.


تغییر در سرعت سیال از نظر فضایی را می توان با گرادیان سرعت مشخص نمود.


ذراتی که همراه سیال از نقطه ای به نقطه دیگر تغییر محل می دهند سرعتهای متفاوتی دارند و به خاطر همین تفاوت سرعت، برخورد بین ذرات امکان پذیر می شود.


وقتی برخورد ذرات ناشی از حرکت سیال باشد، انعقاد ارتوسینتیک نامیده می شود.


ج) برخورد ناشی از ته نشینی : ذرات درشت تر به علت سرعت ته نشینی بیشتر در حین ته نشینی ممکن است با ذرات ریزتر (که سرعت کمتری دارند) برخورد کنند.


   انعقاد الکتروسینتیکی: این مکانیسم بر اساس ناپایدار کردن ذرات است. ذره ای پایدار است که بصورت منفرد و مستقل در آب و یا هر محلول دیگری موجود باشد.


ذره ای ناپایدار است که تمایل به جمع شدن با ذرات دیگر را داشته باشد، از نقطه نظر ترمودینامیکی، ذرات با تجمع، به سطح انرژی پایین تری دست مییابند.


عواملی که سبب تعادل و عدم رسوبذرات می شوند، وجود نیروهای مخالف است. نیروی جاذبه بین ذرات، ناشی از نیرویواندروالسی بوده و این نیرو که در هر صورت بین ذرات وجود دارد، تحت تأثیر شدید فاصله بین دو ذرهاست.


مهمترین نیروی دافعه، نیروی دافعه الکترواستاتیکی است که ناشی از تداخل پتانسیل بار الکتریکی ذرات می باشد.


ذرات معلق در آب به دلایل مختلف جذاب ترجیحی یونها روی سطح ذرات است)معمولا از نظر الکتریکی باردار هستند.


چون معمولا انیونها جذب ترجیحی روی سطح ذرات دارند از این رو ذرات معلق در اب دارای بار منفی هستند.


بار مذکور، پتانسیلی تولید می نماید که تا شعاع کوچکی اعمال می شود و باعث می شود در اطراف سطح باردار آرایش جدیدیاز یونهای مثبت و منفی بوجود آید. 
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما