جزئیات مقالات      مقالات » مراحل مختلف تصفیه اسمز معکوس

مراحل مختلف تصفیه اسمز معکوس


مراحل مختلف تصفیه اسمز معکوس :


تصفیه مقدماتی :  به منظور استفاده بهینه از غشاها و افزایش زمان کارکرد غشاء انجاممی گیرد و در طی این عملیات آب را آماده عبور از روی غشاء می نماید.این عملیات عبارتست از :


الف) جداسازی ذرات جامد معلق موجود درآب ورودی: مواد معلق و کلوئیدی موجود در آب سبب گرفتگی غشاء می شود. گرفتگی غشا با اندیس گرفتگی تعیین میگرد ولازم است اندیس گرفتگی آب عبوری از روی یک غشای مشخصی، زیر حد مجاز تعیین شده برای غشاء باشد. برای این منظور اب از روی صافی های کارتریج ۱۰ - ۵ میکرونی عبور داده میشود.


ب) حذف میکروارگانیزم ها: میکروارگانیزم ها همانند باکتری ها می توانند موجب گرفتگی غشاء شوند. حتی در برخی موارد نیز آنزیم های ترشح شده از میکروارگانیزم ها بر روی غشاها، اثر تخریبی دارند.


بنابراین لازم است آب تغذیه پیش از عبور از روی غشاء بوسیله تابش ماوراء بنفش و یا کلرین ضد عفونی گردد.


ج) تنظیم pH: تنظیم pH آب به منظور افزایش عمر غشاء و جلوگیری از رسوب نمودن برخی از أملاح، امری ضروری است.


عمر مفید غشاها در PH نامناسب به دلیل هیدورلیزشدن به مقدار زیادی کاهش می یابد. PH مناسب برای غشاهای پلی آمید بین ۶-۱۱ می باشد، در حالیکه برای غشاهای سولزاستات بین 4/۵-۹/۵ است.


د) تنظیم دما: برای حفاظت غشاء باید دمای آب تغذیه در زمانهای مختلف در حد ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد کنترل شود.


بیشترین دمای مجاز برای پلی آمید ۳۵ درجه سانتیگراد و برای غشاهای سلولز استات ۳۰ درجه سانتیگراد است. دمای بالا در PH نامناسب سرعت .هیدرولیز غشاء را افزایش می دهد


ه ) کنترل عوامل رسوب کننده: مواد اکسید شونده همانند اکسیدها و هیدوراکسیدهای آهن، منگنز و سیلیس می توانند در طی فرآیند املاح زدایی، با رسوب نمودن روی غشاء، مشکلاتی را بوجود آورند و در نتیجه کارآیی غشاء را کاهش دهند.


ترکیب هگزامتافسفات را می توان برای کنترل این عواملی رسوب کننده، مورد استفاده قرار داد.


  افزایش فشار: آب تغذیه پس از انجام تصفیه مقدماتی به وسیله یک پمپ فشرده شده تا پتانسیل عبور از غشا را دارا باشد.


حداکثر فشار مجاز برای غشاهای پلی آمید  atm ۲۸ و برای سلولز استات atm ۶۰ با توجه به تجهیزات مورد استفاده می باشد.


یک شیر کنترل به منظور تنظیم فشار مورد استفاده قرار میگیرد. برای آبهای با TDS بالا که نیاز به تأمین فشار بالاست، لازم است غشاء از جنس استات سلولز انتخاب گردد.


اجزاء سیستم اسمز معکوس :


در سیستم اسمز معکوس وسایل و تجهیزات زیر وجود دارد:


الف) مخازن تهیه محلول و تزریق کننده های اسید و فسفات :


این وسایل به منظور تهیه اسید با غلظت مناسب و تزریق آن به آب تغذیه به منظور تنظیم PH آن و تأمین و تزریق فسفات به آب به دلیل جلوگیری از رسوب املاح کلسیم و منیزیم می باشد.


ب) صافی کارتیج و کربن فعال:


این تجهیزات برای افزایش عمر غشاء با وارد نمودن اب عاری از مواد معلق و حذف باقی مانده کلرین ناشی از گندزدایی آب است.


پمپ فشار قوی:


این وسیله برای خنثی کردن فشار اسمزی، جبران افت فشار ناشی از وجود غشاء و تجهیزات موجود در مسیر، مورد نیاز است.


قاب ها(مدول ها):


غشاها بسیار حساس و آسیب پذیرند. به دلیل فشار بالای سیستم اسمز معکوس از قاب ها(مدول ها) استفاده می شود.


قاب ها محفظه های محکم فلزی و یا پلیمری اند که غشاء رادر خود جای می دهند. قاب ها سطح وسیعی از سطح غشاء رادر حجم پایینی جای میدهند.


مدول ها وظیفه هدایت سیال را عهده دارند. طراحی نامناسب مدولا سبب کاهش کارایی عملکرد غشاء می شود.


یک مدول با طراحی مناسب، دارای ویژگیهای زیر است:


الف) دراختیار قراردادن مقاومت مکانیکی لازم


ب) دربرگرفتن سطح بالایی از غشاء


ج) کنترل مناسب حرکت سیال


د) سهولت در تمیز نمودن فیزیکی و شیمیایی غشاء و سهولت در تعمیر و نگهداری


  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما