جزئیات مقالات      مقالات » نرم سازی و قلیائیت زدایی آب

نرم سازی و قلیائیت زدایی آب


نرم سازی و قلیائیت زدایی آب :


در طی فرآیند، از آب نمونه گیری شده و مورد آنالیز قرار میگیرد تا مقدار مناسب ماده نرم کننده تعیین گردد.


برای تشخیص انواع قلیائیت موجود در از آب با اسید تیتر می شود و مقادیر قلیائیت P وM تعیین میگردد.


در محاسبات نرم سازی آب، نمکهای قلیایی فسفات و سیلیکات معمولاً ناچیز فرض می شوند.


اگر سختی و قلیائیت های هیدروکسید و بی کربنات در محدوده اعداد موجود در این جدول آب و تعیین مقدار آنها، یک نمونه صاف شده


باشد. به این معناست که فرآیند نرم سازی درست انجام یافته است و مقادیر کافی از مواد نرم کننده به آب اضافه شده است.


اگر اعداد حاصل از آزمایش تجزیه آب خارج از محدوده مناسب باشد. طبق جدول زیر عمل می شود.


در عمل و در صورت نیاز بهتر است از ابتدا یک اصلاح اندک اعمال شود و پس از مشاهده نتیجه اصلاح بعدی انجام پذیرد تا نتیجه مطلوب حاصل گردد.


ارجح است نتایج آزمایش تجزیه آب خام در تناوبهای مناسب انجام شود تا مقادیر ماده شیمیایی قبل از هرگونه تغییر در ترکیب آب، سریعاً تنظیم گردد.  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما