جزئیات مقالات      مقالات » کپک ها کشت های آغازگر

کپک ها کشت های آغازگر


کپک ها کشت های آغازگر : کپک ها گهگاه به عنوان کشت های آغازگر سطحی بکار میروند و موجب ایجاد ظاهر (پوشش سفید خز مانند) و عطر و طعم میشوند.


به عنوان مثال در سالامی تخمیری ایتالیایی کپک ها در سطح رشد کرده و به دلیل اکسید نمودن اسید لاکتیک، مانع از افت pHشده و PH نهایی ۶/۲-۶/۰ را ایجاد می کنند .


کشت سطحی کپک ها و مخمرها از رشد کپک های ناخواسته ای که سموم قارچی تولید کرده و کیفیت را کاهش میدهند، جلوگیری می نماید.


همچنین باغوطه ور کردن سوسیس ها در سوسپانسیون کندی های کپک ها می توان آنها را به سطح سوسیس ها منتقل نمود.


سویه های غیر بیماریزا و مناسب از نظر تکنولوژیکی، پنی سیلیوم نالجیوونس و پنى سیلیوم کریسوژنوم هستند.


اطلاعات کمی در مورد نقش مخمرها در تخمیر گوشت وجود دارد.


با انتخاب مناسب داریومایسس هانسنی و باروویالیپولیتیکا و مخمرهای دیگر میتوان رنگ و عطر و طعم را بهبود داد مخمرها را می توان بر روی سطح محصول بکار برد و یا به مخلوط گوشت اضافه نمود. بکار میروند و موجب ایجاد ظاهر (پوشش سفید خز مانند) و عطر و طعم میشوند.


به عنوان مثال در سالامی تخمیری ایتالیایی کپک ها در سطح رشد کرده و به دلیل اکسید نمودن اسید لاکتیک، مانع از افت pHشده و PH نهایی ۶/۲-۶/۰ را ایجاد می کنند .


کشت سطحی کپک ها و مخمرها از رشد کپک های ناخواسته ای که سموم قارچی تولید کرده و کیفیت را کاهش میدهند، جلوگیری می نماید.


همچنین باغوطه ور کردن سوسیس ها در سوسپانسیون کندی های کپک ها می توان آنها را به سطح سوسیس ها منتقل نمود.


سویه های غیر بیماریزا و مناسب از نظر تکنولوژیکی، پنی سیلیوم نالجیوونس و پنى سیلیوم کریسوژنوم هستند.


اطلاعات کمی در مورد نقش مخمرها در تخمیر گوشت وجود دارد.


با انتخاب مناسب داریومایسس هانسنی و باروویالیپولیتیکا و مخمرهای دیگر میتوان رنگ و عطر و طعم را بهبود داد مخمرها را می توان بر روی سطح محصول بکار برد و یا به مخلوط گوشت اضافه نمود.  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما