جزئیات مقالات      مقالات » شرایط تغذیه و رشد جمعیتهای مخلوط میکروبی

شرایط تغذیه و رشد جمعیتهای مخلوط میکروبی


شرایط تغذیه و رشد جمعیتهای مخلوط میکروبی :


بعنوان مثال ، در سیستم لجن فعال، مواد آلیکلوئیدی و محلول توسط میکروارگانیسم ها بدین علت حذف می شوند که این مواد تامینکننده نیازهای رشد و حیات سلول ها است.


مواد غذایی فراهم کننده تسهیلات برای میکروارگانیسم ها، بقرار ذیل است :


الف) فراهم کننده انرژی لازم برای سنتز سیتوپلاسم و ترکیبات سلولی


ب) فراهم کننده انرژی لازم برای سنتز و نگهداری بقای سلولی


ج) پذیرنده الکترون حاصل از واکنشهای انرژی زا.


نیازهای رشد میکروارگانیسمها عبارتست از:


الف) منبع انرژی (ترکیبات آلی، ترکیبات معدنی و نور خورشید)


ب) منبع کربن (ترکیبات آلی، ترکیبات معدنی نظیر دی اکسید کربن و بیکربناتها)


ج) پذیرنده الکترون (اکسیژن ترکیبات آلی، اکسیژن ترکیبات معدنی نظیر سولفاتها، نیتراتها و دی اکسید نیتروژن)


د) مواد مغذی (نیتروژن، فسفر و سایر عناصر کمیاب)   
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما