جزئیات مقالات      مقالات » تاثر دما بر رشد میکروبی

تاثر دما بر رشد میکروبی


تاثر دما بر رشد میکروبی :

یکی از عوامل فیزیکی موثر بر رشد میکروبی در هر محیطی، دماست. 

میکروارگانیسم ها دارای مکانیسم کنترل کننده دما نبوده و لذا دمای داخل سلول با بیرون آن یکسان است. 

به عبارت دیگر سرعت تمامی واکنش های حیاتی داخل سلول، تابع دما می باشد. 

برای هرگونه میکروارگانیسم ها، محدوده ای از دما وجود دارد که در کمتر یا بیشتر از آن، رشد متوقف می شود. 

دمای بهینه، محدوده دمایی است که سرعت رشد در آن به حداکثر برسد. 

محدوده دمایی که در آن میکروارگانیسم ها می توانند رشد نمایند، به دسته های زیر تقسیم می شوند. 

الف) میکروارگانیسم های گرمادوست اجباری 

ب) میکروارگانیسم های گرما دوست اختیاری .

ج) میکروارگانیسم های اعتدالی 

د) میکروارگانیسم های سرما دوست اختیاری 

ه) میکروارگانیسم های سرمادوست اجباری تقسیم بندی میکروارگانیسمها از نقطه نظر دمای مناسب : 

الف) سرمادوست 

ب) گرمادوست

ج) اعتدالی

دلیل حساسیت باکتریها به درجه حرارت بسیار پیچیده است. 

به عبارت دیگر می توان

تصور نمود که باکتریها به صورت بسته هایی شامل کاتالیزورها، واکنش دهنده ها و محصولات می باشند. هر واکنش دارای سرعتی خاصی بوده که تابعی از درجه حرارت محسوب می شود و با معادله آرنیوس توصیف می گردد .

 

  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما